บำบัดน้ำเสียวนเวียน

Biological

เป็นการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge อีกประเภทหนึ่ง โดยใช้แบคทีเรียประเภทที่ใช้ออกซิเจนเพื่อเป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียเป็นพวกที่มีการเจริญเติบโตก่อนจะนำไปแยกทิ้งด้วยการตกตะกอนการบำบัดน้ำเสียแบบนี้มีขั้นตอนวิธีการทำที่ยุ่งยากซับมากกว่าประเภทอื่น

เพราะว่าต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมพร้อมไปกับการรักษาในด้านทางกายภาพเพื่อเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ให้การทำงานระบบการบำบัดน้ำเสียมีคุณภาพมากที่สุด

กระบวนการนี้จะมีการแตกต่างกับการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ต่างๆ ในเรื่องของถังเติมอากาศจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันโดยในถังอากาศในการบำบัดน้ำเสียในลักษณะนี้ก็คือ เป็นวงกลม หรือ วงรี  เพราะว่าระบบนี้จะใช้พื้นที่ของการวนเวียนมากกว่าประเภทอื่นๆ